Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde


Noderīgas saites

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notikumi

21.11.2012

Kur zemi lai krāšņāku rastu,          
Kam skaistākās dziesmas lai dzied,
Kā zemi pie dzintara krasta,
Kā zemi, kur ābeles zied.

Tā zeme ir dzimtene mana,
Te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
šo zemi par Latviju sauc.                    
                                  /A.Sakse/

Novembris ir Latvijas mēnesis. Vēsturiski mūsu valstij svarīgākie atceres un svinību datumi tiek atzīmēti rudens izskaņā. Mēs svinam svētkus gada tumšākajā laikā, un tādēļ īpaši nozīmīga ir gaismas klātbūtne. Gaisma no svecēm, gaisma no uguņošanas, bet svarīgākā no tām - gaisma, ko dod mūsu sajūtas un domas par savu valsti un laiku, kurā dzīvojam.

 

21.11.2012

Viktorīna „Cik labi es pazīstu Latviju?” bija viens no pasākumiem, kurš tika rīkots par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienai. Tajā piedalījās visu grupu komandas četru cilvēku sastāvā.

„Dzīvo kur dzīvodams, bet nekad nesaki, – te esmu mājās, te esmu atradis jaunu dzimteni. Jo zini: dzimtene ir tikai viena, – kur esi dzimis, kur dzimuši un mūžu nodzīvojuši Tavi vecāki, Tavi senči, paaudžu paaudzes.” 
Viktorīna notika 2 tūrēs: 15. un 22. novembrī. Audzēkņiem bija jāzina Latvijas prezidenti, Latvijas ģeogrāfiskais izvietojums un tuvākie kaimiņi, Latvijas pilsētas un to atrašanās vieta, svinamās dienas, latviešu nacionālā tērpa elementu raksturojums, seno latviešu mēnešu nosaukumi, jāizlabo kļūdas valsts himnas tekstā. Sacensības izvērtās diezgan spraigas, tāpēc grūti bija prognozēt uzvarētājus.
Sirsnīgi sveicam grupas - uzvarētājas:
1.vieta – viesnīcu pakalpojumu speciālistu grupai V3 
2.vieta – konditoru grupai K4 
3.vieta – mazumtirdzniecības veikala pārdevēju grupai M4 
Paldies latviešu valodas skolotājai Anželikai Kostjukevičai par radošu pieeju viktorīnas jautājumu izstrādāšanā, bet visu grupu audzēkņiem - par atsaucību un piedalīšanos!
 
18.11.2012

Patriotisms sākas ar piederības sajūtu savai ģimenei, kā arī sabiedrībai, kurā cilvēks dzīvo. Tieši vecākiem un skolotājiem sākotnēji ir noteicošā loma pusaudžu un jauniešu piederības sajūtas attīstīšanā. Gandrīz katras ģimenes vecākās paaudzes pārstāvji ir kā dzīvas vēstures liecības par to, ko mūsu tauta piedzīvojusi vairākus gadu desmitus atpakaļ. Savukārt skolotājs var pamudināt jauniešus iepazīt Latvijas dabu, mācīt iemīlēt un lepoties ar tām lietām, kas mūs atšķir no citiem: bagātīgu tautasdziesmu pūru, dziesmu svētkiem, kupliem mežiem, ziliem ezeriem un daudzām citām bagātībām. Gaidot svētkus, audzēkņi kopā ar skolotājiem var mācīties dzejoļus, iestudēt priekšnesumus, veidot Latvijas dzimšanas dienai veltītus svētku rotājumus – kompozīcijas. Radoša un mērķtiecīga gatavošanās svētkiem izkopj audzēkņos vajadzības un vienotības izjūtu, veicina viņu pilsonisko apziņu.  Sirsnīgas un patriotiskas aktivitātes raisa pozitīvas emocijas, bet ar laiku kļūst par jauku tradīciju gan ģimenē, gan skolā, gan nākamajā darba kolektīvā.
Paldies visu  grupu audzēkņiem un audzinātājiem, kas piedalījās skolas vides rotāšanā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 94.gadadienai!
 

16.11.2012

maza mana tēvuzeme
divu roku platumā
mīļa mana tēvuzeme
divu roku siltumā
dziļa mana tēvuzeme
visa mūža garumā

  (K. Skujenieks.)

 
 
 
 
Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai organizē sekojošus pasākumus: 
Jautrie starti - sporta sacensības (08.11.)
Mācību grupās - viktorīna „Cik labi es pazīstu Latviju?” ( no 12.-30.11.)
Valsts svētkiem veltītu kompozīciju veidošana mācību kabinetos (līdz 12.11.)
Audzēkņu darbu fotokonkurss „Radošums manā grupā, skolā, valstī” (foto iesniegt līdz 12.11.)
18.novembra svinīgais pasākums (16.11.)
08.11.2012

Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā š.g. 8.novembī tika organizēta aizraujoša sporta stafete „Jautrie starti”, kas bija veltīta Lāčplēša dienai un mūsu skolas 50 gadu jubilejai. Pasākumā piedalījās visas audzēkņu grupas. Pavisam komandām bija jāstartē 15 stacijās.
Audzēkņi stafeti veica ar aizrautību un interesi. Visveiklākās, visstiprākās un visprecīzākās bija trīs komandas, kas ieguva lielāko punktu skaitu:
-viesnīcu pakalpojumu speciālistu grupas V4 komanda
-viesnīcu pakalpojumu speciālistu grupas V3 komanda
-konditoru grupas K3 komanda
Individuālajā vērtējumā spožus rezultātus uzrādīja:
-konditoru grupas K3 audzēkne Marina Strelkova
-mazumtirdzniecības veikala pārdevēju grupas M4 audzēknis Lauris Leicis
-restorānu pakalpojumu speciālistu grupas R5 audzēknis Egils Žindigs
NO SIRDS SVEICAM!
Sirsnīga pateicība sporta skolotājam Arnoldam Kovaļevskim par stafetes organizēšanu, kā arī skolotājiem un audzēkņiem, kas veica sacensību tiesnešu funkcijas!
Sporta spēles veido komandas garu, attīsta fizikās spējas, veiklību, uzlabo omu, paaugstina tonusu. Lai veselā miesā - vesels gars!
 
07.11.2012

Šogad Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola svin savas pastāvēšanas 50 gadu jubileju. Par godu šim notikumam visa gada garumā tiks organizēts dažādu pasākumu kopums. Kā pirmais no tiem - š.g. 2.novembrī notika tējas vakars bijušajiem skolas darbiniekiem.
Viesi bija patīkami pārsteigti par jauno skolas veidolu, kas iegūts, pateicoties veiktajiem siltināšanas darbiem, tika izstaigāti mācību kabineti. Bijušie pedagogi vēlējās uzkavēties klasēs, kurās paši kādreiz strādājuši. Bijušais skolas direktors Georgijs Grāvels, kura dzīves 23 gadi veltīti darbam skolā, uzsvēra, ka lepojas ar audzēkņiem, kas skolas labo slavu popularizē ne tikai Latvijā, bet arī Anglijā, Vācijā, Grieķijā.
Tagadējais skolas direktors Jurijs Kuklis stāstīja par skolas pēdējo gadu sasniegumiem. Bijušie darbinieki tika aicināti kavēties atmiņās, stāstīt par skolas attīstības pirmsākumiem. Sarunas izvērtās sirsnīgas, saturīgas, pārdomām un emocijām bagātas.
Vēlākā vakara gaitā viesus uzrunāja Latgales jaunā pavāra titulu ieguvušais pavāru grupas P7 3.kursa audzēknis Edgars Bērziņš. Edgars piedāvāja pagaršot šokolādes desertu ar bumbieriem, kura pagatavošana Latgales jauno pavāru konkursā viņam palīdzēja kaldināt  uzvaru Preiļos š.g. 30.oktobrī.
Jau šajā semestrī skolas pusgadsimta jubilejas zīmē notiks:
- Sporta sacensības Jautrie starti;
- Audzēkņu darbu fotokonkurss Radošums manā grupā, skolā un valstī;
-  Skolas 50 gadu jubilejas svinīgais pasākums Daugavpils novada kultūras centrā.
Jubilejas pasākumu cikls turpināsies arī  2.semestrī: notiks profesiju meistarklases, tikšanās ar darba devējiem, profesionālās meistarības konkursi grupās u.c.
 

06.11.2012

Nemanot pagājuši 14 mēneši: izstudētas teorētiskās zinības, apgūtas praktiskās iemaņas, nokārtoti profesionālās kvalifikācijas eksāmeni, un mūsu audzēkņi ir kļuvuši par prestižu, darba tirgū vajadzīgu profesiju īpašniekiem. Š.g. 30.oktobrī Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā izglītības dokumentus saņēma 32 viesnīcu pakalpojumu speciālisti un 45 restorānu pakalpojumu speciālisti. Trijās grupās mācības notika Eiropas Sociālā fonda darbības programmas  „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.3. apakšaktivitātes projekta Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” vienošanās nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001 ietvaros.

05.11.2012

No 2012. gada 17.septembra Daugavpils Tirdzniecības skolai tiek mainīts nosaukums –
Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola!
Skolas logo netiek mainīts

Saglabājas:

  • tīmekļa vietnes adrese: www.dtskola.lv
  • elektroniskā pasta adrese: dts@apollo.lv
     
04.11.2012

2012. gada 30.oktobrī  Viduslatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietā Preiļos tika organizēts Latgales profesionālo vidusskolu jauno  pavāru konkurss Latgales 2012.gada Jaunais pavārs.
Konkursa mērķis: Veicināt Latgales profesionālo vidusskolu ēdināšanas pakalpojumu izglītības programmu audzēkņu profesionalitātes izaugsmi un radošas Latgales kulinārā mantojuma izmantošanas iespējas.
Par konkursa dalībnieku varēja kļūt ikviens audzēknis, kurš mācās izglītības programmā „Ēdināšanas pakalpojumi” un ir vecumā no 17 līdz 23 gadiem. Konkursa dalībniekam pēc saviem ieskatiem bija jāizvēlas viens pavāra palīgs, kas konkursa laikā veiks jebkuru viņam uzticēto darbu.
No Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas šajā konkursā piedalījās pavāru grupas P7 3.kursa audzēknis Edgars Bērziņš un kā palīgs - pavāru grupas P8 2.kursa audzēknis Guntars Varslavāns, un ieguva 1.vietu! Sirsnīgi sveicam! Suminām arī skolotājus Nonnu Akopovu, Gaļinu Vodčicu un pārējos pavāru saliedētās komandas locekļus! Konkursā Latgales Jaunais pavārs mūsu audzēkņi iegūst pirmās vietas jau trešo gadu pēc kārtas.
 

24.10.2012

2012.gada 16.oktobrī  Daugavpils pilsētas skolēnu un studentu parlaments organizēja skolēnu pašpārvalžu KONFERENCI ar mērķi izplatīt informāciju par jauniešu aktivitātēm, veicināt pašpārvalžu pieredzes apmaiņu, stimulēt dažādu skolu jauniešu sadarbību, attīstīt komunikācijas spējas u.tml.

<< < ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... > >>
Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
 
 
Pavāra palīgs (uzzināt vairāk)
Restorānu pakalpojumu speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
 
Tūrisma pakalpojumu konsultants
(uzzināt vairāk)
Konditors
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs
Pārdevējs (uzzināt vairāk)

 

Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)